Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotový slovník - T

 

 T

Talisman - malý předmět, někdy pomalovaný magickými symboly nebo světci - patrony, jenž má přinášet štěstí. Je možno ho nosit na těle nebo připevnit někde v bytě. Příkladem Talismanu jsou mimo jiné předměty, které vozí mnozí řidiči ve svých autech.

  •  Pravděpodobně nejstarším známým TALISMANEM je TETOVÁNÍ. Tetování udělané na určité části těla tvořilo ochranu před silami zla. Později se materiálním nosičem stal pergamen, kousek kůže, kovu nebo dřeva. Nebudeme zde zabíhat do složitých magických teorií ale některé věci je třeba vysvětlit:
  • Amulet plní účel pasivně, prostřednictvím schopností reálných věcí, podle principu sympatické magie, tj. bolest se léčí bolestí, zlo zlem ("Vyhánění Čerta Ďáblem"). Tak například kost tygra je ochranou proti divokým zvířatům.
  • S Talismanem je to jinak: Název Talisman pochází z arabského TILSAM,  z řeckého TELESMA: denní princip, svatý předmět, výtvor zaměřený na myslící činnost, který zabezpečuje aktivní ochranu. Talisman se vyrábí specifickou technologií na bázi principů charakteristických pro starověké národy, podle přesných zákonů a s jasně definovaným cílem.  Například na odpoutání špatných úmyslů nebo přání, na identifikaci vraha apod., jelikož víme, že každá síla zla má svou zvláštnost a své jméno. V tomto případě je Talisman polarizátorem, akumulátorem vln, který neutralizuje definitivně určené síly zla. Talisman nemá nic společné s operativní magií, která v některých případech nahrazuje účel Amuletu a Fetiše.
  • Aby měl  Talisman potřebný účinek, musí být vyroben pro jednotlivce, který ho bude používat. Musí se ovládat symbolika a znamení určitých elementů, z nichž se Talisman vyrábí. Musí se pochopit každý jednotlivý úkon rituálu během jeho výroby. Proto ten, kdo si chce Talisman vyrobit, musí mít potřebné znalosti Okultní Filosofie, mezi něž patří např. Zákon Analogie, Zákon Magické příslušnosti apod. 
  • Zákon příslušnosti nebo tzv. Zákon znaků, obsahuje text na Smaragdové desce - je to základní magický dokument z egyptského nebo řeckého překladu, přepsaný antickým mágem Hermesem Trismegistem (Hermes třikrát veliký). Na základě tohoto dokumentu spočívá hledání Alchymistů: "To co je dole, je taktéž nahoře. A co je nahoře, je totéž co je  dole." Tímto způsobem se dělají zázraky na jedno a totéž. Toto tvrzení vyjadřuje strukturu vesmíru, akceptuje nenarušenost Jednoty  Všeho , co existuje.
  • Sjednocené působení Elementů, tvořících konkrétní Talisman, koncentruje blahodárné toky pozitivních energií a poutá ty Magické síly, které jsou schopny vyvolat a realizovat naše přání. Logickým chápáním role zákona podobnosti určuje Astrologie spojení mezi tím co je nahoře a co dole, mezi nebeskými a pozemskými věcmi. Každá planeta koresponduje s určitým znakem znamení, duchem, elementem se zvláštními schopnostmi, barvou, drahokamem, vůní, rostlinou, dnem v týdnu, kovem, částí těla nebo zvířete.

 

 

Talmud - hlavní zdroj židovského náboženského zákona, skládající se ze dvou textů, z Mišny  Gemary.

Tanec posedlých - divoký tanec, jehož prostřednictvím se účastníci dostávají do transu, ve kterém do nich vstupuje duch nebo Bůh.  Někteří pokládají tento stav POSEDLOSTI za svaté šílenství, které tanečníkovi propůjčuje zázračné schopnosti.

Taoismus - filosofický směr vzniklý v Číně v 6.- 5. stol. př. Kr., představující jeden ze základních nábožensko - etických proudů čínského myšlení vedle konfucianismu, s nímž bývá srovnáván a uváděn v kontrast.  Taoismus je více kontemplativní, zdůrazňuje niternost, život v ústraní, tzv. "nečinění", tj. nezasahování do přirozeného běhu věcí.  

Tarot - Sada 78 karet (22 Velkých Arkán a 56 Malých Arkán) tradičně využívaných k věštění. V rukou dobrého věštce Tarot vypovídá o minulých, přítomných i budoucích událostech. Méně je Tarot znám jako psychologický nebo transpersonální nástroj. Jeho prostřednictvím lze porozumět vyšším záměrům, světským vlivům i duševnímu stavu konkrétního jedince. V širší, ezoterní rovině Tarot popisuje lidskou existenci a lze jej využít pro studium tradic západních mystérií a lepšímu porozumění sebe sama v kontextu vyššího, neviditelného plánu.

  • podle některých pramenů je výraz "Tarot" odvozen od jména boha Thovta, jenž byl egyptským bohem magie a slov. Podle jiných má označení hebrejský či arabský původ - možná jde o zkomoleninu slova "tóra" - židovského zákoníku. Další skupina se nicméně domnívá, že slovo Tarot je částečně anagramem termínu "rota" - latinského slova znamenajícího "kolo".

Tatvy - hinduistický systém využívající barev a geometrických tvarů k popisu elementů a elementálových vlastností.

Tazatel - osoba, která si vykládá nebo které je vykládán Tarot.

telekineze - synonymum pro psychokinezi.

telepatie - přímé přenášení myšlenek, pocitů, představ a idejí mezi lidmi, které je založené na jiných prostředcích, než je jazyk a běžné schopnosti smyslů, a popírá objektivní vědecké zákony; forma MYMOSMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ.

teleportace - zdánlivě okamžitý přenos objektu či osoby z jednoho místa na druhé i na větší vzdálenost, případně skrze jiné objekty.

Templáři - náboženský a vojenský řád ustavený v roce 1118 k ochraně poutníků do Svaté země pod názvem Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu. Řád získal záhy moc a bohatství. V roce 1312 byl násilně rozprášen a donucen pokračovat v činnosti tajně.

teozofie - původně teologie; moderní teozofie = mystické učení o Bohu a božství, duši aj., založené na různých západních i východních náboženstvích, vzniklé v 2.pol. 19.stol.

tetragrammaton - hebrejské jméno boha složené ze čtyř slabik - Jod, He, Vau, He.

Theurgie - nejvyšší hermetická věda, umění ovládat vyšší bytosti, například anděly a démony.

Thovtova kniha - podle badatele z 18. století, Gebelina, je Tarot ve skutečnosti pozůstatkem starověkého egyptského spisu nesoucího název Kniha Thovtova, kterou se podařilo zachránit ze zřícenin vypálených chrámů. Thovt byl bohem rovnocenným řeckému bohu Hermovi, a současně i dávným egyptským faraonem považovaným za vynálezce hyeroglifů a mystického písma či symbolů, které okultističtí badatelé nacházejí v Tarotu. Tora - celé tradiční židovské učení, včetně Starého zákona a Talmudu.

trans - změněný stav vědomí, v němž se subjekt z větší části nebo i zcela odpojuje od svého každodenního Já, ztrácí povědomí o čase a místě a dokonce i svou vlastní identitu, takže jím může prostoupit zcela jiná entita. Subjekt se v tomto stavu může stát vysoce sugestibilním (snadno ovladatelným), jako je tomu v hypnóze, nebo náchylným ke specifickým modelům chování jako ve vúdú. Stav transu může vyvolat extázi i mystické pohroužení, jak ho zažívají například šamani

transcendentní - přesahující hranice poznání a zkušenosti.

transcerebrální - překračující hranice myšlení.

transmigrace - stěhování duší; přechod duše jedné osoby do těla jiné osoby v okamžiku smrti.

triskaidekafobie - strach z čísla 13.

trumf - karta, která má vyšší hodnotu než ostatní karty a přebíjí je.