Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarotový slovník - S

S

sabat - půlnoční schůzka, na které se čarodějnice setkávají s ĎÁBLEM, aby se mu kořily, podávaly mu hlášení o své činnosti, získávaly od něj instrukce, hodovaly, tančily a oddávaly se nepřirozeným sexuálním praktikám. Čarodějnice se na sabat slétají na zádech démonů nebo na různých předmětech, namazaných kouzelnou mastí.

samovznícení osob - vznícení lidského těla údajně způsobené chemickými procesy, probíhajícími v jeho útrobách, nikoli kontaktem s nějakým vnějším zdrojem tepla. V některých případech zůstávají některé části těla postiženého neporušené, kdežto jiné jsou spáleny na popel.        

sanskrt - starý spisovný indický jazyk, užívaný od 5.stol.př.Kr. do 16. stol. po Kr. jako jazyk literární a bohoslužebný (jazyk mrtvý, asi jako je latina).

satanismus - uctívání SATANA, které kromě dalších rituálních forem obvykle zahrnuje i rouhačské parodie křesťanských modliteb.  

seance - sezení, kterého se často, ale nikoli vždy, účastní MÉDIUM. V jeho průběhu se přítomní pokoušejí získat zprávy od duchů zemřelých.         

sekta  malá náboženská skupina odštěpená od církve pro odlišné učení nebo obřad.

Sefira - jedna ze sfér kabalistického Stromu života. Představuje stupeň manifestace od ducha ke hmotě.

segment - část, úsek kruhu; část, úsek něčěho vůbec.

senzibyl - osoba, která často prožívá některou formu či některé formy mimosmyslového vnímání. Senzibyl se podobá MÉDIU, ale obvykle o sobě netvrdí, že je schopen komunikovat s duchy zemřelých.

senzitivita rostlin - jev, který poprvé zaznamenal Clave Backster; když napojil rostliny na polygraf (detektor lži), zjistil, že jejich reakce (stejně jako reakce jiných forem života) na akutní ohrožení více méně odpovídá emočním reakcím lidí.        

Separáti - jsou to duše, které odešly do světla, ale do devadesáti hodin se z nějakých důvodů vrátily zpět. Některým z nich jsme v minulosti něco slíbili, ale svůj slib jsme nedodrželi. Ve skutečnosti nijak zvlášť neškodí, ale svou přítomností omezují sebe i nás.

Sibyllina proroctví - sbírka předpovědí vědmy z Cumae, která vedla Aanea, legendárního otce Římanů, podsvětím. Tato orákula přispěla k rozvoji římských zvyků, politiky a náboženství.

signifikátor - (signifikace = opatření značkou, označení), v tarotovém výkladu se používá Signifikátor jako karta vybraná před samotným tažením karet a která vyjadřuje nebo vystihuje otázku tazatele.

slunovrat - nejdelší a nejkratší den v roce připadající na 20./21. června a 20./21. prosince. Tradičními společnostmi bývá oslavován jako sluneční svátek. Zimní slunovrat je znám jako Yule.

spiritismus - kvazináboženský kult založený na víře, že určitá forma života pokračuje i po smrti a že je možná komunikace se světem duchů, obvykle prostřednictvím média. Vznik spiritismu je spojen s případem dvou adolescentních sester Foxových, které v roce 1848 vystoupúily s tvrzením, že jsou schopny navazovat oboustranný kontakt s duchem z onoho světa.

Spiritistická tabulka - (angl. též  ouija board  vysl."uídža bód") - tabulka popsaná na okraji písmeny abecedy a jinými znaky, která se používá při seancích, jejichž cílem je dosáhnout kontaktu s duchy zemřelých. Přítomní položí prst na skleničku nebo jiný předmět, postavený doprostřed tabulky, který se pohybuje od písmene k písmenu a údajně tak vytváří odpovědi duchů na otázky nebo jiná jejich oznámení přítomným.

 stigmata - bolestivé, krvácející rány, které se objevují na těle některých hluboce nábožensky založených lidí a odpovídají poraněním na těle ukřižovaného Ježíše Krista.Poprvé se objevila u svatého Františka z Assisi v roce 1224. Někteří stigmatici trpí průběžně, jiní s přestávkami - často ve stavu transu, kdy prožívají vize Kristova ukřižování, nebo o určitých křesťanských svátcích.            

Stín - v souvislosti s tarotovou tématikou je termín Stín použit k popisu negativního nebo nerozvinutého aspektu karty.

Strom života -

  • symbolické schéma užívané v kabale ke znázornění energií utváření. Koncept vyjadřující hierarchickou povahu vesmíru. Existuje deset vzájemně propojených úrovní (sefirot), po nichž adept stoupá, aby dosáhl jednoty s Božským.
  •  strom v Rajské zahradě, jehož plody daly lidským bytostem smrtelnost.

Svatý Grál - legendární předmět nejasné podoby a původu, který symbolizuje čistotu, dokonalost a nejvyšší duchovní ideály. V raně středověké poezii ho vlastní těžce raněný Král Rybář, který marně touží uzdravit sebe i svou zemi. V křesťanském pojetí je Grál kalich, či miska, ze které jedl Kristus při své poslední večeři. Legenda praví, že Josef z Arimatie zachytil pod křížem do Grálu Kristovu krev a pak kalich přinesl do Glastonbury v Anglii. Posvátnou nádobu pak dlouho usilovně hledalo mnoho rytířů.

světec - jedinec pokládaný za svatou osobu. Křesťanští světci jsou kanonizováni po smrti, a proto je jim na nebesích vyhrazeno zvláštní místo, takže mají možnost přímluvy u samého Boha. Buddhismus označuje tímto termínem osoby, které setrvale vedou svatý a ctnostný život. Často se uvádí, že světci bývají obdařeni schopností mystických vizí a provádějí zázraky.            

substance - to, co trvá jako jedno a totéž na rozdíl od měnících se stavů a vlastností. To co existuje samo v sobě a od sebe (co nemá příčinu v něčem druhém - v teologickém pojetí to, co je nestvořené).

súfismus - mystika nebo esoterika islámu. Její doktrína a metody jsou odvozeny od Koránu a islámských tradic.

světelné koule - záhadné světelné úkazy, které mají podle některých výkladů nadpřirozený původ a pohybují se určitým cíleným směrem. Rozličná kulturní společenství po celém světě je pokládají za náboženské nebo mystické úkazy. Vyskytují se pod různými jmény (česky bludičky nebo světýlka, francouzské feux follets, anglické will-o'-the-wisps nebo Jack-o'-lanterns, atd.).     

svobodný zednář - člen mezinárodního řádu, často kritizovaného za udržování tajemství a údajné provozování okultních obřadů. Původními "svobodnými zednáři"  byli ve 14. století mistři stavitelé, kteří používali ke komunikaci tajné symboly.

symbol - zvolený znak. Slovo pochází z řečtiny, kde znamenalo zhruba "něco uspořádaného dohromady".

synchronicita - teorie, podle níž je vše ve vesmíru vzájemně propojeno. Události, uspořádání zvěrokruhu, šálek čaje i život jiného člověka kdekoli na Zemi, to všechno je spojeno jednou neviditelnou silou. Jinými slovy řečeno - metody věštění založené na náhodě jsou rovněž součástí tohoto procesu. Termín "synchronicita" zavedl psycholog Carl Gustav Jung pro označení podobných "náhod", které spolu však ve skutečnosti souvisejí. Věřil, že tarotová karta, kterou si vybereme, byla ve skutečnosti zvolena jakousi vnitřní silou, jež se v dané chvíli potřebuje ve vnějším světě projevit.

synchronizace - psycholog a psychoanalytik Carl Gustav Jung (1875 - 1961) naznačil, že když podobnost vypadá jako hlubší, významnější shoda náhod, mohlo by se jí říkat synchronie. Teorie synchronie je používána v tarotu : Vzory, v jakých se karty zdají padat, jsou součástí většího vzoru s vnitřním "schematem věcí". Karty budou vždy relevantní jak pro tazatele, tak vykladače.

 Š

Šalamoun - syn krále Davida, který porazil Goliáše. V Jeruzalémě postavil s pomocí posvátných a magických prostředků chrám.

šamanismus - spirituální systém založený na zásadě, že vesmír oživují božští duchové, kteří zasahují do záležitostí lidí. Šaman, vůdčí osoba rituálu, se pomocí bubnování, zpěvu, tance či narkotik uvádí do transu, ve kterém se údajně vydává hledat dobré i zlé duchy, provádět duchovní léčbu lidí jim svěřených, nahlížet do minulosti a předpovídat budoucnost.